توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۲ آذر ۱۳۹۵

پنداشت


اینجا دنیای بی اعتمادی هاست
به هیچ عنوان و با هر امیدی ، به هیچ کسی اعتماد نباید کرد
اگر چنین نکنیم ، روزی جسم و روح و زندگیمان تباه خاهد شد

دیماه نودویک


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...